Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności i polityką cookies.

§1. PREAMBUŁA
TOKENY SĄ DYSTRYBUOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ BSKT TECHNOLOGIES Z SIEDZIBĄ W ZJEDNOCZONYCH EMIRATACH ARABSKICH

1.1. Cel
BasketCoin jest serwisem internetowym, którego celem jest umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z warunakmi nabycia Tokenów BasketCoin, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz informacjach udostępnionych bezpośrednio na Platformie, a także w Whitepaper oraz pozostałych dokumentach udostępnionych przez Usługodawcę.

1.2. BasketCoin
Administratorem i Usługodawcą Serwisu jest: BSKT Technologies w organizacji z siedzibą w Tiffany Tower, Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie), w związku z czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie oświadczenia powinny być kierowane wyłącznie do tego podmiotu. Kontakt z Usługodawcą dostępny jest pod adresem:contact@basketcoin.io. Dla celów niniejszego Regulaminu – Serwis, Administrator oraz Usługodawca będą określani łącznie jako “BasketCoin”.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Zakres świadczonych Usług
Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi Procesu Dystrybucji Tokenów, Usługodawcy oraz informacji związanymi z Tokenem BasketCoin.

2.2. Definicje
Usługodawca/Administrator
– BSKT Technologies w organizacji z siedzibą w Tiffany Tower, Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie);
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której akty odrębne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, bądź posiadająca w inny sposób odpowiednie uprawnienie regulowane przepisami krajowymi, do uczestnictwa w Platformie, jeśli takowe jest konieczne w miejscu jego zamieszkania lub pobytu;
Platforma/Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://www.basketcoin.io;
Token – termin, odnoszący się do jednostki wartości aktywów w standardzie ERC20, w środowisku Ethereum, uprawniający posiadacza do wykonywania czynności zgodnie z informacjami zawartymi w Whitepaper;
Whitepaper – dokument określający zasady funkcjonowania Tokenów, a także możliwości dla Użytkowników w związku z przystąpieniem do Procesu dystrybucji Tokenów. Dokument dostępny jest na stronie: https://www.basketcoin.io;
Proces dystrybucji Tokenów – oznacza proces pozyskiwania kapitału celem sfinansowania przedsięwzięcia przeprowadzonego przez Usługodawcę, w ramach którego Emitent przy wykorzystaniu technologii blockchain oraz smart kontraktów zorganizował proces emisji Tokenów, możliwych do nabycia lub wymiany przez Użytkownika;
KYC/AML – zbiór czynności, w wyniku realizacji których pozyskiwane są informacje o poszczególnym Użytkowniku. Czynności te wykonywane są w celu w celu określenia właściwego dla danych stosunków gospodarczych lub transakcji zakresu środków bezpieczeństwa finansowego oraz oceny ryzyka związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem określonych rodzajów ryzyka. Zbiór ten jest również systematycznie aktualizowany przez Emitenta w zakresie w jakim wymaga tego prawo;
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
Administrator danych Osobowych – podmiot decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych; INWESTYCJA POLEGA NA DOKONANIU ZAKUPU TOKENÓW

2.3. Inwestycja w związku z przystąpieniem do Procesu dystrybucji Tokenów
Działalność BasektCoin nie odwołuje się do inwestycji jako funduszy inwestycyjnych. Sformułowanie „inwestycje” w zakresie działalności Usługodawcy należy definiować wyłącznie jako dokonanie zakupu Tokenów. Działalność Usługodawcy nie może być postrzegana jako doradztwo lub rekomendacja inwestycyjna ze strony Usługodawcy.

§3. ZAWARCIE UMOWY
NABYCIE TOKENÓW NIE GWARANTUJE UZYSKANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA KORZYŚCI FINANSOWYCH BĄDŹ EKONOMICZNYCH

3.1. Użytkownik
Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, którym akty odrębne przyznają zdolność prawną. Pełnoletniość określa prawo danego kraju, z którego pochodzi Użytkownik, przy czym minimalnym wiekiem określa się 18 lat. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.2. Umowa
Przystępując do Procesu Dystrybucji Tokenów, Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i potwierdza, że zaznajomił się udostępnionym Regulaminem, a także w szczególności:

 1. Zakresem świadczonych Usług;
 2. Whitepaper;
 3. Brakiem konieczności zapraszania nowych członków do Platformy;
 4. Istnieniem ryzyka opisanego w Regulaminie.

3.3. Oświadczenia w zakresie Procesu Dystrybucji Tokenów
Użytkownik oświadcza, iż w ramach niniejszego Procesu dystrybucji Tokenów działa w imieniu własnym i na własną rzecz, a w szczególności nie działa na rzecz osoby lub podmiotu będącego obywatelem bądź rezydentem państw, których prawo ogranicza lub zabrania udziału w procesach zbiorczo oraz powszechnie określanych jako Initial Coin Offering lub klasyfikuje Proces dystrybucji Tokenów wyłącznie jako emisje instrumentów finansowych lub pochodne instrumentów finansowych w rozumieniu właściwych ustaw krajowych. Użytkownik oświadcza również, że środki przeznaczone na przystąpienie do Procesu dystrybucji Tokenów pochodzą z legalnych źródeł. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Token nie jest:

 1. dokumentem imiennym, na zlecenie lub wystawionym na okaziciela, a także instrumentem finansowym oraz jednostką uczestnictwa lub certyfikatem inwestycyjnym w rozumieniu właściwych ustaw krajowych w miejscu siedziby Usługodawcy;
 2. detalicznym produktem zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) i nie jest objęty regulacjami prawnymi gwarantowanymi przez państwo.

3.4. Oświadczenia Użytkownika w zakresie działalności prowadzonej przez BasketCoin

Użytkownik, oświadcza oraz zapewnia Usługodawcę, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w całości, bez zastrzeżeń oraz uzupełnień, a także przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż:

 1. Proces dystrybucji Tokenów nie jest ofertą publiczną, działalnością zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub działalnością wykonywaną przez fundusz inwestycyjny, a także, że działalność Usługodawcy nie jest działalnością bankową, czy też działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną w rozumieniu właściwych ustaw krajowych w miejscu siedziby Usługodawcy;
 2. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi tego, iż Proces dystrybucji Tokenów, jak również samo nabycie Tokenów przyniosą Użytkownikowi oczekiwane przez niego rezultaty, wyniki, czy też korzyści ekonomiczne lub finansowe;
 3. przystępując do procesu nabycia Tokenów, nie przystępuje w żaden sposób do spółki Usługodawcy, nie tworzy z nim spółki, jak również nie nabywa praw korporacyjnych w spółce Usługodawcy oraz nie nawiązuje z Usługodawcą stosunku prawnego o zbliżonym charakterze, w tym np. joint venture.

3.5. Weryfikacja Użytkownika
Usługodawca w ramach działania Użytkownika na Platformie dokonuje jego weryfikacji, z uwagi m.in. na przepisy międzynarodowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/KYC). Poziomy weryfikacji oraz potrzebne do tego dokumenty są określone na Platformie. Zgodnie z wymogami prawa Usługodawca dokonuje powtórnej weryfikacji Użytkowników w przypadku wystąpienia konieczności jego weryfikacji, według wewnętrznej procedury bezpieczeństwa. Dodatkowa weryfikacja może polegać na konieczności przesłania innych dokumentów potwierdzających tożsamość poszczególnego Użytkownika.

3.6. Czas trwania Umowy
Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy. Usługodawca może zachować dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika na wypadek wystąpienia roszczeń bądź zapytań uprawnionych organów.

3.7. Wypowiedzenie Umowy
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu umowy w trybie natychmiastowym, w szczególności wobec naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, za które uznaje się zwłaszcza rozpowszechnianie przez Użytkownika informacji niekorzystnie wpływających na działalność Usługodawcy.

 

§4. NABYCIE TOKENÓW ORAZ KORZYSTANIE Z USŁUG
UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA SWOJEGO PORTFELA PRZED NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM

4.1. Tokeny
W ramach czynności wykonywanych na Platformie, Użytkownik uzyskuje możliwość nabycia Tokenów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegóły w zakresie sposobu nabycia Tokenów każdorazowo określane są przez Serwis bądź inne podmioty, do których przekierowuje Serwis, w zakresie dokonania płatności za nabycie Tokenów (tzw. procesory płatnicze). Nabycie Tokenów uprawnia Użytkowników do uzyskiwania korzyści określonych w Whitepaper, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności punktu 3.4 niniejszego Regulaminu.

4.2. Odbiór Tokenów oraz ich zbycie
Odbiór Tokenów następuje natychmiastowo poprzez serwisy współpracujące, wykorzystujące technologię blockchain bądź inną umożliwiającą dokonywanie zautomatyzowanego procesu obsługi płatności w zamian za otrzymanie Tokenów przez Użytkownika. Informacje te są udostępnione przez Usługodawcę na Platformie w widocznym dla Użytkownika miejscu. Użytkownik może dowolnie zbywać Tokeny na rzecz osób trzecich, na zasadach określonych w Whitepaper, z wykorzystaniem technologii blockchain.

4.3. Wykorzystanie Usług zgodnie z przeznaczeniem
Każdy Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany chronić wszelkie swoje hasła, loginy oraz klucze prywatne umożliwiające dostęp do Tokenów, przed dostępem osób trzecich.

4.4. Nieuprawniony dostęp do Tokenów Użytkownika
Wszelkie skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł, kluczy bądź innych danych umożliwiających dostępu do Tokenów należących do Użytkownika, nie rodzą odpowiedzialności po stronie Usługodawcy.

4.5. Przetwarzanie danych do Tokenów Użytkownika
Usługodawca nie przetwarza ani nie zachowuje danych dostępowych, umożliwiających zarządzanie Tokenami, w tym również kluczy prywatnych Użytkowników. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony ww. danych dostępu,  bowiem w przypadku ich utraty, BasketCoin nie ma możliwości ich odzyskania. W przypadku utraty danych dostępowych, w tym w szczególności kluczy prywatnych, może dojść do sytuacji, w której Użytkownik straci bezpowrotnie wszystkie zakupione przez niego Tokeny, przypisane do danego adresu portfela, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z punktem 4.4. niniejszego Regulaminu.

4.6. Odstąpienie od Umowy
W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem, Usługodawca informuje, a Użytkownik akceptuje, że prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone z uwagi na:

 1. Dostarczenia treści cyfrowych;
 2. Dokonywanie płatności w walutach wirtualnych, które są powiązane z rynkiem finansowym, nad którym Usługodawca nie ma kontroli, co skutkuje zmiennością ich (walut wirtualnych) ceny.

4.7. Znajomość technologii blockchain
Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Procesem dystrybucji Tokenów, jego mechanizmem, a także zakresem świadczonych usług przez Usługodawcę oraz materiałami dodatkowymi w postaci Whitepaper, jak również uzyskał wszelkie niezbędne informacje i dane, które uznaje za wystarczające do podjęcia decyzji o akceptacji niniejszego Regulaminu, a także przystąpienia do Procesu dystrybucji Tokenów, a także że posiada szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania, użytkowania czy użyteczności oprogramowania opartego na technologii blockchain.

 

§5. PŁATNOŚCI ZA NABYCIE TOKENÓW

5.1. Jednostka rozliczeniowa
Użytkownik oświadcza, iż jednostką rozliczeniową w zakresie nabycia Tokenów, w związku z przystąpieniem przez niego do Procesu dystrybucji Tokenów są waluty wirtualne, określone każdorazowo przez serwisy (tzw. procesory płatnicze) umożliwiające nabycie Tokenów, a udostępnione na Platformie, w formie przekierowania łączy teleinformatycznych.

5.2. Opłaty i czas realizacji
Opłaty są określane każdorazowo przez procesory płatnicze, umożliwiające nabycie Tokenów. Czas realizacji w zakresie dostarczenia Tokenów, realizowany jest w sposób automatyczny i jest zależny od poszczególnego procesora płatniczego, z którego w danym momencie korzysta Użytkownik. Realizacja w zakresie przekazania Tokenów na rzecz poszczególnego Użytkownika, co do zasady realizowana jest natychmiastowo, nie później jednak niż w terminie 48h od momentu prawidłowego dokonania płatności przez Użytkownika, zgodnie z komunikatami umieszczonymi na Platformie bądź na stronie poszczególnego procesora płatniczego, z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu w przypadku wystąpienia sytuacji, na które Usługodawca nie ma wpływu,takich jak np. przerwy techniczne, awarie sieci blockchain, czy wystąpienie szeroko rozumianej siły wyższej, do maksymalnie 7 dni.

5.3. Minimalna wysokość wpłaty
Minimalną wysokość wpłaty w zakresie nabycia Tokenów, określona formularz bądź komunikat dostępny na stronie poszczególnego procesora płatniczego, w zakresie informacji dostępnych również na Platformie, bądź określonych w Whitepaper.

 

§6. SANKCJE I REKLAMACJE

6.1. Sankcje
Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, będą skutkować wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6.2. Zgłoszenie naruszeń, reklamacji do Usługodawcy
Użytkownicy i podmioty trzecie mogą zgłaszać naruszenia, reklamacje i odwołania od decyzji na adres mailowy Usługodawcy. Zgłoszenie musi zawierać:

 1. oznaczenie osoby lub podmiotu zgłaszającego;
 2. wskazanie czy Użytkownik dokonał nabycia Tokenów;
 3. precyzyjny opis zgłoszenia.

6.3. Udzielenie odpowiedzi przez Usługodawcę
Usługodawca udziela informacji o rozpoznaniu zgłoszenia drogą elektroniczną w terminie do 30 (słownie:trzydzieści) dni roboczych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłana do zgłaszającego na adres podany przez niego w zgłoszeniu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o kolejne 30 (słownie: trzydzieści) dni robocze w przypadku, gdy rozpoznanie zgłoszenia wymaga dodatkowych informacji lub napotka przeszkody niezależne od Usługodawcy, w szczególności takie jak awarie sprzętu lub sieci Internetowej, bądź wystąpienie szeroko rozumianej siły wyższej. Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać uzyskania od zgłaszającego dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania przez niego odpowiedzi każdorazowo odpowiednio wydłuża okres rozpoznania zgłoszenia.

6.4. Forma odpowiedzi
Przesłanie przez zgłaszającego zgłoszenia w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi w formie elektronicznej.

 

§7. POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRZEGLĄDANIE PLATFORMY NIE WYMAGA PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE DOSTĘP DO POSZCZEGÓLNYCH TREŚCI LUB USŁUG WARUNKOWANY JEST PODANIEM TAKICH DANYCH

7.1. Przetwarzanie danych
Z przekazania danych przez Użytkownika do Usługodawcy, w zakresie korzystania z Platformy, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze Usługodawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administratorem danych jest BSKT Technologies w organizacji z siedzibą w Tiffany Tower, Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: contact@basketcoin.io. Administrator przetwarza dane osobowe, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie ustawami regulujących prawo prywatności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odnoszących się do bezpieczeństwa danych osobowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady zbierania, przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy.

7.2. Poszanowanie prywatności
Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

7.3. Stosowane środki
Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.4. Zakres i cel przetwarzania
Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

 1. nawiązania, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Usługodawcą a Użytkownikiem;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 3. marketingu i promocji Usług, a także przesyłania informacji handlowych;
 4. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingowych;

7.5. Profilowanie danych
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników pod kątem ich zachowania, zainteresowań, wiarygodności płatniczej oraz preferencji zakupowych. Na podstawie profilowania dochodzi do przekazywania Użytkownikom treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować.

7.6. Udostępnianie informacji
W celu realizacji Umowy Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi operacyjne, prawne, księgowe oraz IT, a także podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Usługodawcą. W takich przypadkach ilość przekazywanych informacji ograniczona jest do wymaganego minimum.

7.7. Analiza ruchu
Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z narzędzi służących do analizy ruchu na Platformie, takich jak Google Analytics oraz innych podobnych. Usługodawca ma prawo w szczególności do zbierania informacji o aktywności i zachowaniu Użytkownika, takich jak odwiedzanie Platformy i korzystanie z usług. Usługodawca wykorzystuje dane w celu badania rynku i ruchu na Platformie, a także do tworzenia statystyk, w szczególności do oceny zainteresowania zamieszczanymi treściami, a także w celu ulepszania Platformy oraz realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zebrane dane są przetwarzane w sposób anonimowy i wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Platformy.

7.8. Zakończenie korzystania z usług
Po rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie przetwarzał danych osobowych Użytkownika z wyjątkiem:

 1. złożonych przez Użytkownika oświadczeń wobec niniejszego Regulaminu;
 2. celów reklamy, badania rynku oraz zachowania na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług;
 3. wyjaśnienia okoliczności sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub prawa do korzystania z Platformy lub oferowanych w ramach platformy usług;
 4. dopuszczonych do przetwarzania na podstawie zawartej umowy lub odrębnych przepisów prawa.

7.9. Prawa Użytkownika
Usługodawca zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z właściwych przepisów prawa, w szczególności prawo odnośnie danych do dostępu, sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia wyrażonej zgody, wniesienia skargi do organu nadzoru. Zgłoszenia dotyczące Polityki prywatności i tym samym danych osobowych są rozpatrywane wedle procedury reklamacyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie.

7.10. Zakres danych
Usługodawca przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, stosownie do danych udostępnionych przez poszczególnego Użytkownika, w tym zwłaszcza danych identyfikacyjnych i kontaktowych.

7.11. Przeglądanie Platformy
Przeglądanie zawartości Platformy nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, chyba że dostęp do poszczególnych usług lub treści warunkowany jest podaniem takich danych przez Użytkownika.

7.12. Zasady przetwarzania danych
Usługodawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

 1. utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 2. zgłasza zbiory danych osobowych lub powołuje osoby, które będą wykonywały w tym względzie wymagane obowiązki;
 3. wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem,zniszczeniem lub utratą;
 4. przekazuje dane osobowe uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. zachowuje poufność danych osobowych. Przetwarzane przez Usługodawcę dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

§8. POLITYKA COOKIES
USŁUGODAWCA NA BIEŻĄCO ANALIZUJE PLIKI COOKIES, CELEM OKREŚLENIA, KTÓRE USŁUGI MAJĄ NAJWIĘKSZE ZAINTERESOWANIE UŻYTKOWNIKÓW

8.1. Rodzaje plików Cookies
Usługodawca może wykorzystywać w Platformie i Aplikacji następujące rodzaje plików cookies:

 1. tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
 2. stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu, w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;
 3. statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Platformie;
 4. funkcjonalne, umożliwiające personalizację witryny w stosunku do Użytkownika;
 5. reklamowe, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
 6. niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania Platformy;

8.2. Cele wykorzystania
Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych Usług;
 2. poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Platformie i Aplikacji;
 3. personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających Platformę oraz Aplikację;
 4. utrzymania, po zalogowaniu, sesji Użytkownika w Platformie oraz Aplikacji, dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Platformy oraz Aplikacji;
 6. zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

8.3. Analiza
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.

8.4. Współpraca z podmiotami
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być także wykorzystywane przez inne podmioty, które wpływają na jakość oferowanych Usług. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

8.5. Prawa Użytkownika
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej,której używa. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Platformie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

 

§9. INFORMACJE DODATKOWE O USŁUGACH

9.1. Działanie systemu
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług.

9.2. Techniki kryptograficzne
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

9.3. Podmiot właściwy
Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej oraz dochowuje należytej staranności celem zapewnienia Użytkownika o podmiocie właściwym, który oferuje produkt lub usługę dostępną na Platformie.

9.4. Ryzyko techniczne
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemu informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

9.5. Funkcja i cel oprogramowania
Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies)zawarta została w Polityce prywatności Platformy.

9.6. Minimalne wymogi techniczne
Celem skorzystania z usługi elektronicznych świadczonych w ramach Platformy, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, tj. adresu e-mail.

9.7. Diagnozowanie problemów
Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania prawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika, Platformy albo Aplikacji.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Zmiana regulaminu
Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach Regulaminu w widocznym miejscu na Platformie bądź poprzez skierowaną wiadomość elektroniczną do Użytkowników. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10.2. Uzupełnienie i informacje
Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejś z klauzul zawartych w niniejszym Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.

10.3. Uzupełnienie i informacje
Użytkownik jest obowiązany do ustalenia w jaki sposób i według jakiego prawa nastąpi opodatkowanie, w związku z nabyciem przez niego Tokenów oraz do ich ewentualnej zapłaty do właściwych organów skarbowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie podatkowe poszczególnego Użytkownika, z tytułu nabycia przez niego Tokenów.

10.4. Spory
Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa właściwego kraju, w którym siedzibę ma Usługodawca, chyba że jest to niedopuszczalne na gruncie prawa lokalnego z uwagi na to, że Użytkownik posiada status konsumenta, wówczas spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

10.5. Przekształcenia i cesje
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu na inny podmiot, osobę lub osoby trzecie, w tym również może przenieść prawa i obowiązki do innej, nowo powstałej spółki w wyniku przekształcenia, bądź zmiany spółki Usługodawcy, przez którą realizowane są usługi.

10.6. Zawieszenie i zakończenie świadczenia usług
Usługodawca ma prawo do czasowego lub stałego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług. W szczególności Usługodawca uprawniony jest do przeprowadzenia prac konserwacyjnych Platformy, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie posiada żadnych roszczeń w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.